Navigace

Obsah

Zpět

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Přestavlky 2017/2018

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘESTAVLKY U ČERČAN VYHLAŠUJE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘESTAVLKY U ČERČAN PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, S NÁSTUPEM OD 4. 9. 2017

Termín zápisu: 10. 5.  2017 16:30–17:30 hod.

Místo zápisu: Třída Mateřské školy Přestavlky u Čerčan

Formuláře potřebné k zápisu dětí a další informace je možno získat:

na internetových stránkách: www.prestavlkyucercan.cz (školka)

ve třídě MŠ Přestavlky u Čerčan (každý den 7 - 16:30 hod.)

tel: 721 939 987 (pí. ředitelka)

e-mail: ms.prestavlky@seznam.cz

U zápisu je nutné doložit:

* rodný list dítěte,

* občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

* vyplněné dokumenty (žádost o přijetí, lékařem potvrzený evidenční list, souhlas k ověření osobních údajů)

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Přestavlky u Čerčan:

1. Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se vztahuje na děti, které dosáhnou 6 let věku do 31. 8. 2018 a také děti, kterým byl povolen odklad
povinné školní docházky) a jejichž místo trvalého pobytu je ve spádové obci Přestavlky u Čerčan. (§ 34 odst. 1 školského zákona a § 34a školského zákona.)

2. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové obci Přestavlky u Čerčan a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.(§ 34 odst. 3 školského zákona.)

3. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci Přestavlky u Čerčan podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.

4. Děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu není ve spádové obci Přestavlky u Čerčan.

5. Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích, jsou přijímány pouze v případě, že není naplněna kapacita MŠ, a to podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, do dosažení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy.

Kontakt pro případné dotazy: e-mail: ms.prestavlky@seznam.cz, tel.: 721 939 987.

 

            Markéta Bohatová
ředitelka Mateřské školy

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Vyhlášení zápisu

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Souhlas k ověření osobních údajů

Evidenční list

Kritéria pro přijetí

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí: 10. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět