Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘESTAVLKY U ČERČAN


 

Aktuálně platný územní plán není v elektronické podobě k dispozici.  V současné době platí pro území obce územní plán obce Přestavlky u Čerčan, schválený v roce 2003, ve znění změny č. 1 a č. 2.

Územní plán je uložen a  je přístupný k nahlížení na obecním úřadu a stavebním úřadu, úřadu územního plánování (obci s rozšířenou působností) a krajském úřadu popř. na https://www.kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci.

V současné době probíhá řízení o návrhu nového územního plánu. Dokumentace viz odkazy:

Odůvodnění územního plánu

Územní plán - textová část

I-2-a-Výkres základní členění území.pdf

I-2-b1-Hlavní výkres.pdf

I-2-b2-Koncepce technické infrastruktury.pdf

I-2-c-Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

II-2-a-Koordinační výkres.pdf

II-2-b-Výkres širších vztahů.pdf

II-2-c-Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf