Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan

Osoby

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Přestavlky u Čerčan

Obec Přestavlky u Čerčan jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základní práva a povinnosti jsou upravené ústavním pořádkem viz. čl. 8 a čl. 99 až 105 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového
řádu krajský úřad.

Samostatnou působnost upravuje § 35 zákona o obcích. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra ČR, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad Středočeského kraje.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad Středočeského kraje.

Přestavlky 48
25723 Přestavlky u Čerčan
Obecní úřad: 317 777 822
Starosta: 604 422 992
Fax: 317 777 822
E-mail: starosta@prestavlkyucercan.cz
E-mail: ou@prestavlkyucercan.cz
WWW: www.prestavlkyucercan.cz/
ID Datové schránky: rsgakc6
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Přestavlky 48
  25723 Přestavlky u Čerčan
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Přestavlky 48
  25723 Přestavlky u Čerčan
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:00
  středa17:00 – 19:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Obecní úřad: 317 777 822
  Starosta: 604 422 992
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: rsgakc6
8224121/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-12418121/0710 (Česká národní banka)
00232564
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Přestavlky u Čerčan
  Přestavlky 48
  25723 Přestavlky u Čerčan
 • e-mailem: ou@prestavlkyucercan.cz
 • elektronickým podáním: ou@prestavlkyucercan.cz
 • do datové schránky: rsgakc6
 • telefonicky na tel. čísle: 317 777 822

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00
středa 17:00 - 19:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Rozsudky soudu

 • dosud nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výdaje na soudy

 • obec doposud nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústní žádosti, stížnosti a další podání lze podávat

 • ústně na obecním úřadě na adrese Přestavlky u Čerčan 48.
 • písemně na adresu obecního úřadu - Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan.
 • elektronicky na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce: rsgakc6.

Všechny způsoby podání jsou popsány zde  Podatelna.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 167/2012 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Platné obecně závazné vyhlášky obce Přestavlky u Čerčan

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Odkaz na Vyhlášky obce včetně jejich evidence 

  Právní předpisy obce a jejich evidence v listinné podobě jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan v úředních hodinách ve dnech pondělí 8-12 a středa 17-19 hod. 

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan na svém zasedání dne 26. ledna 2015 usneslo na vydání Sazebníku úhrad za poskytování informací obcí Přestavlky u Čerčan, kterým stanovilo výši úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Obec nezpracovává žádné návrhy licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neposkytování informací na základě licenčních smluv.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Přestavlky u Čerčan poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Obec nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva 106_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,38 kB

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva 106_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,45 kB

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva 106_2020 (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,09 kB

Výroční zpráva za rok 2019

Vyrocni_zprava_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 743,66 kB

Výroční zpráva za rok 2018

Vyrocni_106_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,8 kB

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva 106_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 488,44 kB

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva 106_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,85 kB

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva 106_za2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,86 kB

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 106_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 215,87 kB
Poskytnuté informace ZDE

 

Rozsudky soudu

 • dosud nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výdaje na soudy

 • obec doposud nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u 18 povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

• proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4
1
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
1

Svátek

Svátek má Darina

Zítra má svátek Berta

Aktuální počasí

dnes, pátek 22. 9. 2023
slabý déšť 20 °C 13 °C
sobota 23. 9. slabý déšť 18/11 °C
neděle 24. 9. zataženo 18/9 °C
pondělí 25. 9. jasno 23/11 °C

Mapový portál

GObec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

logo SMS ČR